aktivakonto@gmail.com Telefon: 0599 533 08 Sobota, 20. julij 2024, 06:12

Funkcija računovodstva v podjetju

Datum: 23.01.2015

Eno izmed pomembnih poslovnih funkcij, ki so pogoj za uspešno delovanje podjetja, predstavlja računovodstvo.  Zagotavlja podatke in informacije o poslovni in finančni uspešnosti poslovanja ter  premoženjskem in finančnem stanju podjetja, ki so podlaga za odločanje notranjih in za  zunanjih uporabnikov. Pomoč pri odločanju je osnovni namen računovodstva.

Računovodstvo je informacijski sistem, v katerem se zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo  in shranjujejo podatki ter se prikazujejo  informacije o poslovnih dogodkih. Delo računovodstva temelji na določbah Zakona o gospodarskih družbah, na računovodskih standardih, davčnih predpisih in internih pravilih podjetja. Računovodstvo je  širši pojem, ki vključuje:

  1. Knjigovodstvo -  obdeluje podatke o nastalih poslovnih dogodkih v podjetju.  Odgovarja nam, kako uspešni smo bili v preteklosti.
  2. Načrtovanje -  se ukvarja s prikazovanjem podatkov, ki jih predvidevamo v prihodnje.  Pove nam, kakšen rezultat bi lahko imele odločitve. Koliko bi bilo potrebno narediti, da bi dosegli določen rezultat.  Koliko davka bo potrebno plačati in kdaj.
  3. Analiziranje - se ukvarja s proučevanjem in sestavljanjem računovodskih poročil.
  4. Nadzor – se ukvarja s presojo pravilnosti in z odpravljanjem nepravilnosti poslovanja z vidika verodostojnosti listin, evidentiranja, vrednotenja, davčnih evidenc in  obračunov. Sem sodi:

 

  1. Kontrola verodostojnosti knjigovodskih listin pred knjiženjem v poslovne knjige se izvaja v podjetju v skladu z internimi pravili.
  2. Inventura - preverjanje dejanskega stanja s knjigovodskim. Primanjkljaj  je lahko v breme odgovorne osebe, podjetja ali zavarovalnice. Izvaja se v podjetju.
  3. Revizija -  je kasnejše presojanje resničnosti in poštenosti navedb v letnem poročilu. Zakon o gospodarskih družbah določa, za katera podjetja je revidiranje obvezno. Revizijo opravijo pooblaščeni zunanji revizorji.
  4. Inšpekcija je kontrola pravilnosti obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti. Inšpekcijski pregled opravijo davčni inšpektorji na podlagi naloga davčnega organa. Inšpektorji gledajo za nazaj in presojajo o pravilnosti obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti v preteklosti na podlagi verodostojnih knjigovodskih  listin, poslovnih in davčnih evidenc.

 

Ne glede na velikost ima računovodstvo pomembno vlogo v vsakem podjetju.  Še posebej, če je zastavljeno tako, da je najprej namenjeno za potrebe odločanja v podjetju samem, za nemoteno poslovanje, za pridobivanje likvidnih sredstev, za zapiranje terjatev. Ažurno in strokovno vodeno računovodstvo je tudi odličen sogovornik z zunanjimi revizorji in davčnimi kontrolorji ter inšpektorji.

Cena naj ne bi bila merilo. Urejeno računovodstvo zagotavlja prihranke v denarju in času. Rezultat pa je največkrat odvisen od tega, kaj se v resnici pričakuje od računovodstva. Je to ažurno računovodenje ali  le zbiranje in iskanje listin ter knjiženje preteklih dogodkov.

Niste prijavljeni!

Komentar ni omogočen. Če še nimate uporabniškega imena in gesla, se registrirajte tukaj!